Skip to main content

Regulament

Prezentul regulament este varianta actualizată conform hotărârilor comune din 5 martie 2016 la Ședința Consiliilor de Administrație SSCR (din cadrul National Training Seminar). Modificările aduse au fost scrise cu albastru. Alte modificări la data de 26 octombrie 2011 conform documentelor și proceselor verbale publicate pe grupul oficial de discuții ale Consiliilor de Administrație. (regulament publicat de cenzor pe 12 decembrie 2007 cu modificările aduse de Procesul Verbal din 19-21 martie 2010 publicat de Secretarul Național de atunci la 29 martie 2010 și hotărârile din 8 decembrie 2010 publicate de Președinte pe toate grupurile de discuții pe 15 decembrie 2010. Acest regulament se aplică tuturor filialelor, putând fi completat dar nu contrazis sau limitat la nivel de drepturi prin decizii ale Consiliilor de Administratie Locale publicate pe grupul de discuții conform statutului.

REGULAMENT


Capitolul I -  Statutul de membru SSCR

 

Art.  1.1.1  Sunt  membri  ai  Societăţii  Studenţeşti  de  Chirurgie  din  România  acele  persoane  care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:

a. au completat formularul de înscriere de pe site-ul asociaţiei www.sscr.ro b. au achitat cotizaţia anuală în contul filialei de care aparţin

c. au completat formularul de activare de pe site-ul asociaţiei, dupa achitarea taxei şi au primit mesaj de confirmare aferentă a statutului de membru cotizant din partea trezorierului SSCR.

Art. 1.1.2. Statutul de membru cotizant este valabil până la următorul 1 octombrie plătii cotizatiei

Art. 1.2 Membrul activ este membrul cotizant cu activitate de voluntariat. Asta presupune

(a) participarea recunoscuta ca si coordonator, instructor, organizator sau observator la un proiect, (b) activitatea facuta in calitate de membru de departament in cadrul proiectelor sau

(c) activitatile administrative ale conducerii organizatiei

Art. 1.3 Abrogat

Art.  1.4  Fiecare  sucursala  va  ţine  o  evidenţă  strictă  a  membrilor  activi  şi  pasivi  pe  care  va raporta lunar sau ori de câte ori Secretarul sau Preşedintele SSCR o va solicita.

Art.  1.5  Membrul  cu  drept  de  vot  este  membrul  activ  care  îndeplinește  cumulativ  următoarele

criterii:

1. membru cotizant pe anul în curs și anul precedent

2. se regăsește între primii 70% cei mai activi membri conform centralizării orelor de voluntariat pe site

3. a participat ca observator, organizator, trainer sau coordonator la minim 40% din workshopurile chirurgicale

Sau  este  un  membru  al  Consiliului  de  Conducere  din  mandatul  precedent (care  a  dus  la încheiere întreg mandatul), indiferent de criteriile prezentate anterior

Art. 1.6 În cazul în care după aplicarea criteriilor au drept de vot sub 11 membri cotizanti ai acelei

filiale:

1. Se scade pragul pentru participarea la workshopurile chirurgicale de la 40% la 20%;

2. Se renunță la al doilea criteriu (de a fi în primii 70%), dar se  păstreză nemodificate  primul și al

treilea criteriu

3.  Se  aplică  ambele  opțiuni.  Opțiunile  se  vor  aplica  în  ordinea  prezentată  (necumulativ)  până  la

atingerea pragului de 11 membri cu drept de vot.

Art. 1.7 În cazul filialelor noi înființate sau fără 11 membri cotizanți simultan în anul precendent si curent, Consiliul Director (national) va decide asupra conducerii locale sau a procedurilor de alegeri pentru acea sesiune

Art. 1.8 Au dreptul la candidatură pentru o functie de conducere in SSCR numai membrii cu drept de vot din acea filială.

 

Capitolul II - Sucursalele SSCR

Art.   2.1   Asociaţia   SSCR   este   organizată   pe   principiul   teritorial,   având   puncte   de   lucru   fără personalitate juridică în fiecare centru universitar medical de pe teritoriul României;

Art. 2.2 Punctele de lucru ale SSCR, denumite juridic sucursale vor fi numite intern, prin prezentul

regulament „FILIALE”

Art. 2.3 Vor respecta statutul şi regulamentul asociaţiei SSCR;

Art. 2.4 Directorul de sucursală va avea denumirea de Preşedinte de filială şi va fi împuternicit de către Consiliul de administraţie central în urma alegerilor ce vor avea loc între membrii cotizanţi ai SSCR  din  centrul  universitar  respectiv  având  ca  martor  un  membru  al  Consiliului  de  administraţie central

Art.  2.5  Preşedintele  filialei  îşi  va  numi  cei  doi  vicepreşedinţi,  un  secretar  şi  un  trezorier  care  vor constitui Consiliul de Administraţie al filialei;

Art.  2.6  Fiecare  filială va beneficia  de  cont  bancar separat  în  care  vor fi  depuse  cotizaţiile  anuale, sponsorizările, donaţiile, etc.

Art.  2.7  Preşedintele  filialei  are  dreptul  de  a  gestiona  fondurile  proprii  cu  acceptul  Consiliului  de Administraţie  al  filialei.  De  asemenea  va  avea  ştampila  şi  drept  de  semnatură  în  acte  ce  privesc activităţile filialei;

Art. 2.8 Şeful departamentului IT al fiecărei filiale SSCR se va ocupa de updatarea paginii destinate

filialei din care face parte de pe site-ul asociaţiei, www.sscr.ro

Art. 2.9 Filialele vor avea autonomie în ceea ce priveste activităţile şi proiectele realizate cu condiţia să fie în domeniul de activitate al SSCR (medicină şi în special chirurgia);

Art. 2.10 Proiectele naţionale sau proiectele care doresc a fi înscrise la concursuri de proiecte pentru finanţare au nevoie de aprobare în cadrul Consiliului de Administraţie central;

Art 2.11 Fiecare filială va prezenta Consiliului de

Administraţie       central       un       raport       trimestrial       de       activitate       care       va       conţine: (1) Lista membrilor înscrişi;

(2) Situaţia financiară;

(3) Proiectele desfăşurate;

(4) Lista membrilor activi şi pasivi.

 

Art. 2.12 Vor trimite trimestrial la sediul asociaţiei extrasele de cont, chitanţele şi facturile pentru a

putea fi centralizate, la datele de 15 iunie, 15 octombrie si 15 decembrie ale fiecarui an.

 

Capitolul III – Organizarea filialelor

Art. 3.1 Fiecare filială va avea următoarele departamente:

- obligatorii: Ştiinţific şi Tehnici Chirurgicale

- auxiliare: PR, HR, IT, Fundraising, Voluntari sau Marketing, stabilite conform regulamentului intern al fiecărei filiale.”.

Art.  3.2 Consiliul Director al filialei va desemna un responsabil pentru fiecare departament, numit Manager  de  Departament,  a  cărui  activitate  în  respectivul  departament  va  fi evaluată  la  fiecare  3 luni, cu posibilitatea schimbării acestuia din funcţie în cazul neîndeplinirii atribuţiilor sale.

Art. 3.3 Rolul departamentelor este să faciliteze realizarea activităţilor stabilite de către Consiliul de

Administraţie al filialei;

Art. 3.4 Atribuţiile departamentelor sunt stabilite de către Consiliul Director al filialei;

Art. 3.5 Fiecare membru SSCR are dreptul de a se implica activ în orice departament;

Art. 3.6 Departamentele işi vor afişa pe site activităţile precum şi lista de membri activi.

 

Capitolul IV – Întâlnirile lunare

Art. 4.1 Toate filialele asociaţiei SSCR au obligaţia de a organiza lunar câte o sesiune de comunicari;

Art. 4.2 Data întâlnirii va fi stabilită de către Şeful Departamentului Ştiinţific;

Art. 4.3 Abrogat

Art. 4.4 Membrii SSCR au obligaţia de a participa la minim 50% dintre întâlnirile lunare organizate pentru a pǎstra calitatea de membru în aceastǎ asociaţie;

Art. 4.5 Întâlnirile se vor organiza în timpul anului universitar;

Art. 4.6 În cadrul sesiunilor de comunicări pot fi invitaţi medici care să prezinte lucrări ştiinţifice, să susţină cursuri sau workshop-uri;

Art. 4.7 Formatul întâlnirilor va fi stabilit de cǎtre Departamentul Stiinţific şi va cuprinde obligatoriu cel putin 2 prezentǎri realizate de cǎtre membrii SSCR;

Art. 4.8 Data şi locul întâlnirii vor fi comunicate membrilor de catre Şeful Departamentului Ştiinţific cu o săptămână înainte;

Art. 4.9 Participarea la întâlniri este liberă atât pentru membri cât şi pentru nemembri;

Art.  4.10  Departamentul  PR  împreună  cu  Departamentul  IT  vor  colabora  în  elaborarea  de  afişe  şi

pliante de promovare;

 

Capitolul V – Participarea la congrese

Art.  5.1  Membrii  asociaţiei  SSCR  au  dreptul  de  a  participa  gratuit  la  congresele  organizate  de societǎţile de chirurgie cu care SSCR are un protocol de colaborare, în limita locurilor disponibile.;

Art.  5.2  Lista  participanţilor  SSCR  va  fi  făcută  de  către  Departamentul  Ştiinţific  în  limita  locurilor disponibile şi în ordinea înscrierii doar din rândul membrilor activi;

Art.5.3 Medicii rezidenţi, înscrişi în Societatea Româna de Chirurgie nu vor beneficia de participare gratuită pe listele SSCR;

Art.  5.4  Membrii  asociaţiei  SSCR  ce  vor  fi  acceptaţi  sǎ  participe  la  congrese  au  obligaţia  de  a  fi prezenţi la minim 50% din timpul prezentǎrilor în sǎlile de conferinţe;

Art. 5.5 Ţinuta adecvată evenimentului este obligatorie;

Art.  5.6  Membrii  SSCR  care  se  vor  implica  în  organizarea  congreselor,  vor  avea  obligaţia  să îndeplinească până la capăt şi în bune condiţii sarcinile cu care au fost investiţi;

Art. 5.7 Membrii SSCR nu au voie să împiedice buna desfăşurare a congresului la care participă.

 

Capitolul VI - Cursurile practice

 

Art. 6.1. Cursurile practice pot fi organizate de catre SSCR sau de către alte instituţii cu care SSCR are semnat un protocol de colaborare şi au numar limitat de participanţi (minim 6);

Art . 6.2 Cursurile practice sunt manageriate de către Departamentul de Tehnici Chirurgicale care va

face promovarea acestora şi înscrierile;

Art . 6.3 Pot participa la cursurile practice membri SSCR sau medici rezidenţi cotizanţi ai SRC în limita locurilor disponibile şi în ordinea înscrierilor, prioritate având membrii activi ai SSCR;

Art.  6.4  Taxa  de  participare  va  fi  propusă  şi  aprobată  de  către  Consiliul  de  Administraţie, avand  o

marja de minim si maxim la nivel naţional, in functie de particularitatile locale;

Art. 6.5 Taxele de participare vor fi achitate numai direct în contul bancar SSCR

Art. 6.6 Taxa de participare va fi achitată de către toţi participanţii la curs excepţie făcând membrii echipei  de  organizare  a  proiectului  şi  în  cazurile  speciale  în  urma  unei  cereri  aprobate  de  către Consiliul de Administraţie.

 

 

Capitolul VII - Coordonatorul de proiect

Art. 7.1 Orice membru cu statutul de membru activ în asociaţie mai vechi de 3 luni are dreptul de a deveni Coordonator de  Proiect  în cadrul asociaţiei SSCR, cu condiţia să fie  aprobat de Consiliul de Administraţie;

Art. 7.2 Proiectele pot fi ideea viitorului coordonator sau pot fi proiecte consacrate moment în care

Consiliul de Administraţie va numi coordonatorul;

Art.   7.3   Este   obligat   sa   redacteze   un   proiect   scris   după   tiparele   SSCR   care   va   conţine:

-Rezumat;

- Descrierea situaţiei de referinţă;

- Parteneri;

- Descrierea proiectului:

- scop;

- obiective;

- descrierea detaliată a activităţilor;

- metodologia;

-rezultate asteptate;

-promovarea proiectului;

- staff;

- autoîntreţinerea proiectului;

- buget;

- Avantajele sponsorului;

- Concluzii.

 

 

Art. 7.4 Proiectul va fi prezentat Consiliului de Administraţie al filialei pentru a fi aprobat;

Art.  7.5  Are  libertatea  sa  îşi  aleagă  echipa  cu  care  va  lucra  la  proiect  cu  condiţia  ca  aceştia  să  fie membri SSCR, necontând apartenenţa la filialele SSCR;

Art. 7.6 Va căuta posibile surse de finanţare şi cu acordul Consiliului de Administraţie poate încheia

contracte de sponsorizare sau aplica la concursuri de proiecte;

Art.   7.7   Finanţările   astfel   obţinute   vor   fi   utilizate   de   către   coordonator   conform   bugetului

proiectului;

Art. 7.8 Poate cere Consiliului de Administraţie sprijin pentru finanţarea proiectului, caz în care se va ţine cont de bugetul asociaţiei şi de priorităţi;

Art. 7.9 Va fi responsabil de buna desfăşurare a proiectului;

Art. 7.10 Va menţine legatura între toţi membrii implicaţi în proiect precum şi între aceştia şi medici;

Art. 7.11 Va ţine o evidenţă strictă a cheltuielilor şi va redactat lunar un raport contabil;

Art. 7.12 La sfarşitul proiectului va scrie un raport de activitate pe care îl va prezenta Consiliului de Administraţie  şi  va  sustine  o  prezentare  a  proiectului  în  cadrul  sesiunilor  de  comunicări;  De asemenea  va  pune  la  dispoziţie  departamentelor  SSCR  toate  datele  necesare  pentru  ca  membrii SSCR să beneficieze de rezultatele proiectului;

Art.  7.13  Daca  proiectul  este  naţional,  va  necesita  aprobarea  Consiliului  de  Administraţie  central

(proiect naţional = proiect ce implică studenţi din mai mult de un centru universitar);

Art.  7.14  Se  va  ocupa  de  înscrierile  participanţilor  la  curs  împreună  cu  şeful  departamentului  de

Tehnici Chirurgicale care va aproba lista cu participanţi;

Art. 7.15 La aceste cursuri vor avea prioritate în ordine descrescǎtoare urmǎtoarele persoane:

(1) Membrii organizatori ai cursului respectiv

(2) Membrii activi ai SSCR

(3) Membrii cotizanţi ai SSCR

(4) Studenţi ai facultǎţilor de medicinǎ din România

(5) Medici rezidenţi.

 

 

Capitolul VIII - Echipa de organizare a unui proiect

Art. 8.1 Va fi constituită din rândul membrilor SSCR (necontând aparteneţa la filialele SSCR);

Art.  8.2  Echipa  de  organizare  a  unui  curs  SSCR  va  fi  aleasǎ  de  cǎtre  coordonatorul  de  proiect  cu condiţia sǎ fie aprobatǎ de Consiliul de Administraţie;

Art. 8.3 Are obligaţia să ducă la îndeplinire sarcina cu care a fost investită;

Art. 8.4 Membii echipei au obligaţia de a comunica între ei precum şi cu coordonatorul proiectului pentru o bună desfăşurare a proiectului;

Art. 8.5 Se vor întâlni regulat la propunerea coordonatorului de proiect pentru a discuta şi rezolva

eventualele probleme aparute pe parcurs.

 

Capitolul IX - Sancţiuni

 

Art.   9.1   Consiliul   de   Administraţie   general   va   aproba   hotărârile   luate   de   către   Consiliile   de

Administraţie ale filialelor;

Art. 9.2 Nerespectarea obligaţiilor din prezentul regulament atrage dupa sine una din următoarele sancţiuni:

(1) Atenţionare;

(2) Avertisment scris;

(3) Decădere din funcţie;

(4) Excludere din cadrul asociaţiei.

Art. 9.3 Sancţiunea este aplicată de către Consiliul de Administraţie al filialei în functie de gravitatea

faptei;

Art. 9.4 Membrii vechi care nu îşi vor achita taxa vor pierde calitatea de membru şi nu vor mai putea beneficia  de  sprijinul  asociaţiei.  Ei  vor  trebui  sa  se  înscrie  din  nou  în  asociaţie  pentru  a  deveni membru SSCR;

Art. 9.5 Membrii care nu sunt activi nu vor avea prioritate de a participa la congrese, cursuri şi alte activităţi teoretice şi practice până nu îşi recapătă statutul de membru activ;

Art. 9.6 Membrii SSCR care în decurs de 6 luni de la înscrierea lor în asociaţie nu se implicǎ într-un proiect, departament sau nu realizeazǎ o lucrare ştiinţificǎ sau prezentare de caz vor pierde statutul de membru activ al asociaţiei, împreunǎ cu toate privilegiile acestei stǎri;

Art. 9.7 Abrogat

Art. 9.8 Membrii SSCR care s-au înscris la un congres şi absenteazǎ nemotivat din sǎlile de conferinţǎ nu vor primi diploma de participare şi vor pierde dreptul de a participa gratuit la urmǎtorul congres organizat în colaborare cu SSCR.

 

 

Capitolul X

Art.  1.  În  lunile  martie,  mai  şi  septembrie  ale  fiecǎrui  an  vor  avea  loc  Întâlniri  Naţionale  ale Consiliilor de  Administratie ale  SSCR,  ultimele  douǎ  având  loc  simultan  cu  Congresul  Naţional  de Chirurgie,  respectiv  cu  National  Training  Seminar,  la care  se  vor  discuta  problemele  de  organizare apǎrute în SSCR la nivel local şi naţional.

Art. 2. Pentru fiecare curs SSCR se va elabora un protocol de curs la nivelul fiecǎrei filiale, care va include obligatoriu şi criteriile de selecţie pentru participanţi

/***/