Regulament

Prezentul regulament este varianta actualizată conform hotărârilor comune din 29.02.2020 la Întâlnirea Națională a Consiliilor de Administrație SSCR (din cadrul National Training Seminar).

Ultimele variante sunt din 5.03.2016, 26.10.2011 si 12.12.2007 (accesibile pe site-urile vechi).

 

Acest regulament se aplică tuturor filialelor, putând fi completat dar nu contrazis sau limitat la nivel de drepturi prin decizii ale Consiliilor de Administratie publicate pe grupul de discuții conform statutului

REGULAMENT


CAPITOLUL I -  STATUTUL DE MEMBRU SSCR

Art. 1.1.1 Sunt membri ai Societăţii Studenţeşti de Chirurgie din România acele persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. au completat formularul de înscriere de pe site-ul asociaţiei www.sscr.ro;
 2. au achitat cotizaţia anuală în contul filialei de care aparţin;
 3. au încărcat pe site dovada plății cotizației şi au primit mesaj de confirmare aferentă a statutului de membru cotizant din partea trezorierului SSCR.

Art. 1.1.2. Statutul de membru cotizant este valabil până la primul 1 octombrie care urmează plății cotizației.

Art. 1.2 Membrul activ este membrul cotizant cu activitate de voluntariat, ceea ce presupune cel puțin una din următoarele:

 1. participarea recunoscută ca trainer, coordonator, instructor, organizator sau observator la un proiect;
 2. activitatea făcută în calitate de membru sau coordonator de departament în cadrul proiectelor;
 3. activitățile administrative ale conducerii organizației.

Art. 1.3. Fiecare sucursală va ţine o evidenţă strictă a membrilor activi, pe care o va raporta trimestrial sau ori de câte ori Secretarul sau Preşedintele SSCR o va solicita.

Art. 1.4. Membrul cu drept de vot în Adunarea Membrilor Sucursalei este membrul activ care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

 1. membru cotizant pe anul în curs și anul precedent;
 2. se regăsește între primii 70% cei mai activi membri ai sucursalei, conform centralizării orelor de voluntariat pe site;
 3. a participat ca observator, organizator, trainer sau coordonator la minim 40% din workshopuri.

Sau este un membru al Consiliului de Conducere al sucursalei din mandatul precedent (care a dus la încheiere întreg mandatul), indiferent de criteriile prezentate anterior.

Art. 1.5. În cazul în care după aplicarea criteriilor au drept de vot sub 11 membri cotizanți ai acelei filiale:

 1. Fie se scade pragul pentru participarea la workshopuri de la 40% la 20%;
 2. Fie se renunță la al doilea criteriu (de a fi în primii 70%), dar se păstreză nemodificate primul și al treilea criteriu;
 3. Fie se aplică ambele opțiuni. 

Opțiunile se vor aplica în ordinea prezentată (necumulativ) până la atingerea pragului de 11 membri cu drept de vot.

Art. 1.6. În cazul în care, aplicând toate criteriile din Regulamentul Intern, NU se întrunește un număr de membri cu drept de vot egal cu cel puțin 10% din totalul numărului de voluntari din anul precedent, se vor selecta primii 10% din clasamentul final realizat pe baza orelor de voluntariat, aceștia reprezentând membrii cu drept de vot.

Art. 1.7. În cazul filialelor nou înființate sau fără 11 membri cotizanți simultan în anul precendent și curent, Consiliul Director va decide asupra conducerii locale sau a procedurilor de alegeri pentru acea sesiune.

Art. 1.8. Au dreptul la candidatură pentru o funcție de conducere în SSCR numai membrii cu drept de vot din acea filială.

 

CAPITOLUL II - SUCURSALELE SSCR

Art. 2.1 Asociaţia SSCR este organizată pe principiul teritorial, având puncte de lucru fără personalitate juridică în fiecare centru universitar medical de pe teritoriul României;

Art. 2.2 Punctele de lucru ale SSCR, denumite juridic sucursale, vor fi numite intern, prin prezentul regulament,„FILIALE”.

Art. 2.3 Vor respecta statutul şi regulamentul asociaţiei SSCR;

Art. 2.4 Directorul de Sucursală va avea denumirea de Preşedinte de Filială şi va fi împuternicit de către Consiliul Director în urma alegerilor ce vor avea loc în Adunarea Membrilor Sucursalei SSCR din centrul universitar respectiv, la care acesta, în scris, poate solicita ca martor un membru al Consiliului Director, cu cel puțin 5 zile înainte de Adunare.

Art. 2.5 Preşedintele filialei îşi va numi cei doi vicepreşedinţi, un secretar şi un trezorier, care vor constitui Consiliul de Administraţie al filialei.

Art. 2.6 Fiecare filială va beneficia de cont bancar separat în care vor fi depuse cotizaţiile anuale, sponsorizările, donaţiile etc.

Art. 2.7 Preşedintele filialei are dreptul de a gestiona fondurile proprii cu acceptul Consiliului de Administraţie al filialei. De asemenea, va avea ştampilă şi drept de semnătură în acte ce privesc activităţile interne ale filialei.

Art. 2.8 Coordonatorul departamentului IT al fiecărei filiale SSCR se va ocupa de updatarea paginii destinate filialei din care face parte de pe site-ul asociaţiei, www.sscr.ro.

Art. 2.9 Filialele vor avea autonomie în ceea ce privește activităţile şi proiectele realizate, cu condiţia să fie în domeniul de activitate al SSCR (medicină şi, în special, chirurgie), atâta timp cât acestea sunt aprobate de Comitetul Științific Național.

Art. 2.10 Proiectele naţionale sau proiectele care doresc a fi înscrise la concursuri de proiecte pentru finanţare au nevoie de aprobare în cadrul Consiliului Director.

Art. 2.11 Fiecare filială va prezenta Consiliului Director un raport trimestrial de activitate care va conţine:

 1. Lista membrilor activi;
 2. Situaţia financiară;
 3. Proiectele desfăşurate;
 4. Bilanțul orelor de voluntariat.

Art. 2.12 Vor trimite trimestrial la sediul asociaţiei extrasele de cont, chitanţele şi facturile pentru a putea fi centralizate, la datele de 15 iunie, 15 octombrie si 15 decembrie ale fiecărui an.

 

CAPITOLUL III – ORGANIZAREA FILIALELOR

Art. 3.1 Fiecare filială va avea următoarele departamente:

 1. obligatorii: Ştiinţific şi Tehnici Chirurgicale;
 2. auxiliare: PR, HR, IT, Fundraising, etc., stabilite conform regulamentului intern al fiecărei filiale.

Art. 3.2 Consiliul de Administrație va desemna un responsabil pentru fiecare departament, numit Coordonator de Departament, a cărui activitate în respectivul departament va fi evaluată la fiecare 3 luni, cu posibilitatea schimbării acestuia din funcţie în cazul neîndeplinirii atribuţiilor sale.

Art. 3.3 Consiliul de Conducere al filialei este format din membrii Consiliului de Administrație al filialei și din totalitatea Coordonatorilor de Departamente din acea filială, având rol consultativ și atribuții stabilite de Consiliul de Administrație respectiv.

Art. 3.4 Rolul departamentelor este să faciliteze realizarea activităţilor stabilite de către Consiliul de Administraţie al filialei.

Art. 3.5 Atribuţiile departamentelor sunt stabilite de către Consiliul de Administrație al filialei.

Art. 3.6 Fiecare membru SSCR are dreptul de a se implica activ în orice departament.

Art. 3.7 Departamentele îşi vor afişa pe site activităţile, precum şi lista de membri activi.

 

CAPITOLUL IV – SESIUNILE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Art. 4.1 Sesiunile de Comunicări Științifice sunt întâlniri la care are dreptul de a participa orice student, fie el membru SSCR sau non-membru. Pe parcursul unei astfel de întâlniri se vor prezenta lucrări cu conținut științific, susținute atât de studenți, cât și de doctori invitați, pe o tematică chirurgicală prestabilită.

Art. 4.2 Tuturor filialelor asociaţiei SSCR li se recomandă să organizeze semestrial cel puțin câte o sesiune de comunicăriștiințifice.

Art. 4.3 Data sesiunii va fi stabilită de către Coordonatorul Departamentului Ştiinţific.

Art. 4.4 Sesiunile se vor organiza în timpul anului universitar.

Art. 4.5 În cadrul sesiunilor de comunicări pot fi invitaţi medici care să prezinte lucrări ştiinţifice, să susţină cursuri sau workshop-uri.

Art. 4.6 Formatul sesiunilor va fi stabilit de cǎtre Departamentul Stiinţific şi va cuprinde obligatoriu cel puțin 2 prezentări realizate de către membrii SSCR.

Art. 4.7 Data şi locul sesiunii vor fi comunicate membrilor de către Coordonatorul Departamentului Ştiinţific cu cel puțin o săptămână înainte.

Art. 4.8 Participarea la sesiuni este liberă atât pentru membri, cât şi pentru cei care nu sunt membri.

Art. 4.9 Departamentele PR, IT și Grafică & Design vor colabora în elaborarea de afişe şi pliante de promovare.

 

CAPITOLUL V – PARTICIPAREA LA CONGRESE

Art. 5.1 Membrii asociaţiei SSCR au dreptul de a participa gratuit la evenimentele științifice organizate de societǎţile de chirurgie cu care SSCR are un protocol de colaborare, în limita locurilor disponibile.

Art. 5.2 Lista participanţilor SSCR va fi făcută de către Departamentul Ştiinţific în limita locurilor disponibile şi în ordinea înscrierii, doar din rândul membrilor activi.

Art. 5.3 Medicii rezidenţi înscrişi în Societatea Română de Chirurgie nu vor beneficia de participare gratuită pe listele SSCR.

Art. 5.4 Membrii asociaţiei SSCR ce vor fi acceptaţi să participe la congrese au obligaţia de a fi prezenţi la minim 50% din timpul prezentărilor în sălile de conferinţe.

Art. 5.5 Ţinuta adecvată evenimentului este obligatorie.

Art. 5.6 Membrii SSCR care se vor implica în organizarea congreselor vor avea obligaţia să îndeplinească până la capăt şi în bune condiţii sarcinile cu care au fost investiţi.

Art. 5.7 Membrii SSCR nu au voie să împiedice buna desfăşurare a congresului la care participă.

 

CAPITOLUL VI - CURSURILE PRACTICE (WORKSHOPURILE)

Art. 6.1 Cursurile practice pot fi organizate de catre SSCR sau de către alte instituţii cu care SSCR are semnat un protocol de colaborare şi au numar limitat de participanţi (minim 6).

Art. 6.2 Cursurile practice sunt manageriate de către Departamentul de Tehnici Chirurgicale care va face promovarea acestora şi înscrierile.

Art. 6.3 Pot participa la cursurile practice membri SSCR sau medici rezidenţi în limita locurilor disponibile şi în ordinea înscrierilor, prioritate având membrii activi ai SSCR.

Art. 6.4 Taxa de participare va fi propusă şi aprobată de către Consiliul de Administraţie, având o marjă de minim și maxim la nivel naţional, în funcție de particularitățile locale.

Art. 6.5 Taxele de participare vor fi achitate numai direct în contul bancar SSCR.

Art. 6.6 Taxa de participare va fi achitată de către toţi participanţii la curs, excepţie făcând membrii echipei de organizare a proiectului şi cazurile speciale, în urma unei cereri aprobate de către Consiliul de Administrație.

 

CAPITOLUL VII - COORDONATORUL DE PROIECT

Art. 7.1 Orice membru cu statutul de membru activ în asociaţie are dreptul de a deveni Coordonator de Proiect în cadrul asociaţiei SSCR, cu condiţia să fie aprobat de Consiliul de Administraţie.

Art. 7.2 Proiectele pot fi ideea viitorului coordonator sau pot fi proiecte consacrate moment în care Consiliul de Administraţie va numi coordonatorul.

Art. 7.3 Coordonatorul proiectului este obligat să redacteze un proiect scris după tiparele SSCR, care va conţine:

 1. Rezumat;
 2. Descrierea situaţiei de referinţă;
 3. Parteneri;
 4. Descrierea proiectului (scop, obiective, descrierea detaliată a activităţilor, metodologia, rezultate așteptate, promovarea proiectului, staff, autoîntreţinerea proiectului, buget);
 5. Avantajele sponsorului;
 6. Concluzii.

Art. 7.4 Proiectul va fi prezentat Consiliului de Administraţie al filialei pentru a fi aprobat.

Art. 7.5 Coordonatorul de proiect are libertatea să îşi aleagă echipa cu care va lucra la proiect, cu condiţia ca aceştia să fiemembri SSCR, necontând apartenenţa la filialele SSCR.

Art. 7.6 Coordonatorul de proiect va căuta posibile surse de finanţare şi, cu acordul Consiliului Director, poate încheiacontracte de sponsorizare sau poate aplica la concursuri de proiecte.

Art. 7.7 Finanțările astfel obținute vor fi utilizate de către coordonator conform bugetului proiectului.

Art. 7.8 Coordonatorul proiectului poate cere Consiliului de Administraţie sprijin pentru finanţarea proiectului, caz în care se va ţine cont de bugetul asociaţiei şi de priorităţi.

Art. 7.9 Coordonatorul de proiect va fi responsabil de buna desfăşurare a proiectului.

Art. 7.10 Va menţine legătura între toţi membrii implicaţi în proiect, precum şi între aceştia şi medici.

Art. 7.11 Va ţine o evidenţă strictă a cheltuielilor şi va redacta lunar un raport contabil.

Art. 7.12 La sfârșitul proiectului va prezenta Consiliului de Administrație un raport de activitate; De asemenea, va pune la dispoziție departamentelor SSCR toate datele necesare pentru ca membrii SSCR să beneficieze de rezultatele proiectului.

Art. 7.13 Dacă proiectul este naţional, va necesita aprobarea Consiliului Director (se definește drept proiect naţional orice proiect ce implică studenţi din mai mult de un centru universitar).

Art. 7.14 Se va ocupa de înscrierile participanților la curs împreună cu Coordonatorul Departamentului de Tehnici Chirurgicale, care va aproba lista cu participanţi.

Art. 7.15 La aceste cursuri locurile disponibile vor fi repartizate în ordine descrescătoare a priorității. Prioritatea se calculează în baza activității precedente în cadrul SSCR și a interesului manifestat față de edițiile trecute ale proiectului în cauză, după următoarea grilă de punctare:

+1 – pentru fiecare refuz (pentru tipul de proiect, în filiala în care aplică)
+1 – cotizație plătită
+2 – trainer sau membru în departament
+3 – trainer și membru în departament / coordonator de departament
+4 – coordonator și trainer / membru CA

La cele de mai sus se adaugă următoarea punctare în funcție de anul universitar de studiu:
+1 – anul 1
+0,8 – anul 2
+0,6 – anul 3
+0,4 – anul 4
+0,2 – anul 5

Art. 7.16 În caz de egalitate de puncte, departajarea se va realiza în baza motivației de participare și a istoricului de înscrieri la alte proiecte SSCR.

Art. 7.17 Adițional acestor criterii de selecție de bază, în fiecare filială SSCR se pot aplica criterii suplimentare, ce vor fi publicate în Regulamentul de Ordine Interioară al fiecărei filiale.

 

CAPITOLUL VIII - ECHIPA DE ORGANIZARE A UNUI PROIECT

Art. 8.1 Va fi constituită din rândul membrilor SSCR (necontând aparteneţa la filialele SSCR).

Art. 8.2 Echipa de organizare a unei activități SSCR va fi aleasă de către coordonatorul de proiect, cu condiția să fie aprobată de Consiliul de Administrație.

Art. 8.3 Are obligaţia să ducă la îndeplinire sarcina cu care a fost investită.

Art. 8.4 Membii echipei au obligaţia de a comunica între ei precum şi cu coordonatorul proiectului pentru o bună desfăşurare a proiectului.

Art. 8.5 Se vor întâlni regulat la propunerea coordonatorului de proiect pentru a discuta şi rezolva eventualele probleme apărute pe parcurs.

 

CAPITOLUL IX - SANCȚIUNI

Art. 9.1 Consiliul Director va aproba hotărârile luate de către Consiliile de Administrație ale filialelor.

Art. 9.2 Nerespectarea obligaţiilor din prezentul regulament atrage după sine una din următoarele sancţiuni:

 1. Atenţionare;
 2. Avertisment scris;
 3. Decădere din funcţie;
 4. Excludere din cadrul asociaţiei.

Art. 9.3 Sancţiunea este aplicată de către Consiliul Director sau de către Consiliul de Administraţie al filialei, în functie de gravitatea faptei.

Art. 9.4 Membrii vechi care nu îşi vor achita taxa vor pierde calitatea de membru cotizant şi nu vor mai puteabeneficia de sprijinul asociaţiei. În vederea recăpătării statutului de membru cotizant, este necesară urmarea pașilor descriși în art. 1.1.1. b și c.

Art. 9.5 Membrii care nu sunt activi nu vor avea prioritate de a participa la congrese, cursuri şi alte activităţi teoretice şi practice până nu îşi recapătă statutul de membru activ.

Art. 9.6 Membrii SSCR care s-au înscris la un congres şi absenteazǎ nemotivat din sǎlile de conferinţǎ nu vor primi diploma de participare şi vor pierde dreptul de a participa gratuit la următorul congres organizat în colaborare cu SSCR.

 

CAPITOLUL X - ÎNTÂLNIREA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE

Art. 10.În lunile martie şi octombrie ale fiecǎrui an vor avea loc Întâlniri Naţionale ale Consiliilor de Administratieale filialelor SSCR, prima având loc simultan cu National Training Seminar, la care se vor discuta problemele de organizare apărute în SSCR la nivel local şi naţional.

Art. 10.2 Întâlnirea Națională a Consiliilor de Administrație ale filialelor SSCR are dreptul de a propune amendamente Regulamentului de Ordine Interioară și de a le vota prin majoritate simplă.

Art. 10.3 Participarea la Întâlnirea Națională a Consiliilor de Administrație este obligatorie pentru cel puțin un membru din fiecare Consiliu de Administrație.

 

CAPITOLUL XI - COMITETUL ȘTIINȚIFIC NAȚIONAL

Art. 11.1 Comitetul Științific Național (CSN) este constituit din totalitatea Președinților, Vicepreședinților Științifici sau Vicepreședinților de Tehnici Chirurgicale din fiecare filială.

Art. 11.2 Scopul CSN este de a supraveghea și de a îmbunătăți constant activitățile științifico-chirurgicale la nivel național, asigurând corespondența și echivalența tuturor workshopurilor (fie ele chirurgicale sau științifice) desfășurate în filiale.

Art. 11.3 Documentele în baza cărora funcționează CSN sunt Comasarea workshopurilor specializate și Comasarea mini-workshopurilor. CSN poate decide oricând, prin majoritate simplă, stabilirea unor documente de lucru adiționale.

Art. 11.4 Orice modificare adusă acestor documente (inclusiv introducerea unui nou tip de proiect) poate fi făcută prin propunere în CSN, urmată de dezbateri și, ulterior, de vot prin majoritate simplă.

Art. 11.5 Nicio filială nu are dreptul de a organiza workshopuri neprevăzute în documentele oficiale CSN, fără a le aproba în prealabil în CSN.

Art. 11.6 Pentru fiecare activitate SSCR, se va elabora un protocol la nivelul fiecǎrei filiale, respectând metodologia, tematica și scopul prevăzute pentru respectiva activitate în documentele oficiale CSN.

Art. 11.7 În cadrul CSN, se consideră valid un singur vot pentru fiecare filială, indiferent de numărul reprezentanților acesteia în cadrul CSN.